Projektet ”Små barns skapande” 2021-2022

Linköpings universitet genomför i samarbete med fyra kommuner – Örebro, Mölndal, Göteborg/Angered och Motala – under 2021-2022 projektet ”Små barns skapande”, finansierat genom ett bidrag från  Allmänna arvsfonden. Projektledare är Margaretha Grahn, lektor vid Linköpings universitet.

Syftet med projektet är att utveckla nya metoder för hur man kan arbeta med språk­ut­veck­ling genom estetiska lärprocesser i ett familjecentrerat arbetssätt som inspirerar och gör barn och föräldrar delaktiga och medskapande. Syftet är att tillföra ny kunskap till förskolor och kulturskolor som arbetar i socialt utsatta områden, så att de kan nå ökad måluppfyllelse. Vi tror att detta på sikt skapar en mer jämlik förskola och kulturskola.” 

Och vidare : ”Vi vill genom vårt projekt utveckla och vidareutveckla arbetsmetoder inom språkutveckling genom estetiska lärprocesser som har börjat ta form i förskolan utifrån samarbete mellan förskola och kulturskola.  Projektet går ut på att arbeta med språkutveckling, social utveckling och estetiskt skapande hand i hand med barn och familjer. Familjerna lever i områden där många olika språk talas som modersmål, förskolorna verkar i en miljö som både är utmanande men också berikande. Flera av områdena är präglade av segregation och utsatthet och är socioekonomiskt svaga. //..  Metoden ska utvecklas utifrån delaktighet och medskapande med föräldrar och barn.”

Ulf Jederlund medverkade initialt vid två inspirationsdagar för alla medverkande pedagoger i projektet (14/1 och 9/3 2021) med föreläsningar och diskussion kring samband mellan barns musikaliska och språkliga utveckling.