Boken Musik och Språk finns nu ute i ny uppdaterad, tredje, upplaga!

Ulf Jederlund är författare till den numer klassiska boken om Musik och Språk, som 2023 kom ut i sin tredje uppdaterade och omarbetade upplaga med ny undertitel – ett vidgat perspektiv på språkutveckling och kommunikativ identitet. Boken utkom första gången 2002, och i en andra och väsentligt omarbetad och utökad upplaga 2012, då med undertiteln ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande.

Musik och Språk är en tvärvetenskaplig bok som handlar om barns språkliga och musikaliska utveckling och om hur dessa hänger samman och påverkar varandra. Den handlar även om musikens sociala roll och dess potential för allas vår utveckling och välmående. Boken beskriver bland annat tidig kommunikation och språkutveckling, prosodins betydelse, liksom musikens och de icke-verbala uttryckens betydelse för lärande, hälsa och utveckling av kommunikativ identitet. Musik som resurs i andraspråkssammanhang tas också upp, liksom musikterapeutiska och specialpedagogiska tillämpningar av kunskaperna från fältet musik och språk, ett forskningsfält vars utveckling boken Musik och språk både beskriver och bidrar till.

I boken diskuteras vidare musik och språk ur ett evolutionsperspektiv: Varför är vi människor så musikaliska, och hur lärde vi oss egentligen att tala? En holistisk språkutvecklingsteori presenteras som vidgar förståelsen både för hur våra tidigaste förfäder utvecklade det talade språket och hur det lilla barnet tillägnar sig sitt modersmål i ett pågående relationellt samspel.

I den tredje upplagan av boken utvecklas vetenskapsförankringen ytterligare baserat på det senaste decenniets forskning och presenteras pedagogiskt utvecklingsarbete inom fältet.

Boken används på högskoleprogram, i fortbildningskurser och av yrkesverksamma pedagoger, terapeuter, musiker och yrkesverksamma i olika språksammanhang. Den läses också av föräldrar och många andra med intresse för musik, tidig kommunikation, språkutveckling och mellanmänskligt samspel.

MÅNGA PEDAGOGER, och andra, vet redan att ”Det fungerar med musik!” Min förhoppning är att boken ska stärka alla er i arbetet. Och uppmuntra ännu fler att använda musiken som verktyg för utveckling, lärande och välbefinnande.

Författaren, 2023-06-30 

Sagt och skrivet om boken:

”Den tredje upplagan är ju ännu bättre!  Imponerande hur framställningen lyckas knyta alltifrån intrikata frågor om musikens och språkets ursprung och utveckling till konkreta exempel på hur musik kan användas för att gynna språkutveckling och identitet. Boken borde vara obligatorisk läsning för lärare och utbildare på olika fält!” (Alf Gabrielsson, professor emeritus Musikpsykologi, 2024)

”Jag har arbetat som grundskollärare på låg- och mellanstadiet i 20 år, har varit doktorand i musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning och arbetar i dag som lärarutbildare och forskare i didaktik vid Mälardalens universitet. I samtliga dessa yrkesroller har jag tagit del av och haft stor behållning av denna bok.”  (Anna Ehrlin, professor Pedagogik, 2023)

”Klassiker!” (Liber, 2011)

”På de 264 sidorna beskriver Ulf Jederlund musikens egenvärde, ger ett evolutionsperspektiv på musik och språk, redogör för aktuell forskning inom såväl språkutveckling som neurovetenskap och ger en rad tips till hur man kan arbeta med musik i förskolan och skolan. Det är en gedigen genomgång han har gjort. Han beskriver hur forskarna tänker och drar en och annan egen slutsats utan att för den skull påstå sig komma med några entydiga sanningar”. (Helene Lumholdt, i Opsis Barnkultur, 2/2012).

”Materialet är mycket väl genomarbetat och ger en god grund för den som vill veta mer om musikens betydelse för barns språkinlärning. .. //..  Meningen Kommunikation, den ömsesidiga personliga bekräftelsen är själva meningen med livet, är inte bara poetisk utan sammanfattar författarens inställning till språkets betydelse”.  (Lasse Nohrstedt, i Förskolan 8/ 2002).

”… efter denna jeremiad över utvecklingen är det en lättnad för själen att ta del av Jederlunds framställning…// Musiken är bra för så mycket: språkinlärning, generell utveckling och lärande, socialt samspel och som terapi!” (Tore Hjerpe, i Skolledaren 11/2003).

”… det här är en bra och värdefull bok för både förskollärare, musikpedagoger och musikterapeuter. För mig fungerar den både som uppslagsbok och idébank.” (Rut Wallius, i FMS´ tidskrift Musikterapi 8/2002).

”Texten är koncis och skriven på ett personligt och medryckande sätt. Litteraturförteckningen med över hundra verk är en rik källa för den som vill läsa mer.” (Observer Sverige, Bibliotekstjänsts recension, 0213/2002).

”Den saetter på saglig vis fingeren på punkter hvor vi i Danmark sørgeligt glemmer at udnytte alle potentialer hos børnene. Bogen vil kunne bruges  af musikpaedagoger, terapeuter, paedagoger og laerere… men den vil også kunne laeses af foraeldre, der vil gøre noget specielt for deres (måske ufødte) børn” (Danmarks Biblioteks Central, DBC, 2004-01).

Säljblad Musik och språk (PDF).

Köp boken:

https://www.adlibris.com/se/bok/musik-och-sprak-ett-vidgat-perspektiv-pa-sprakutveckling-och-kommunikativ-identitet-9789147147731