Handledning

Bros3Ulf Jederlund handleder sedan 90-talet yrkesverksamma musikterapeuter och en rad andra yrkesutövare,  t ex behandlingspersonal, vårdpersonal, musikpedagoger, förskollärare, pedagoger och specialpedagoger.  Mål i musikterapeutisk handledning är att fördjupa kunskap och analys av musikaliskt och interpersonellt samspel och att utveckla musikterapeutiska arbetssätt, inom ramen för den egna professionen, som kan utveckla och berika arbetet. I musikterapeutisk handledning är videoinspelning och videoanalys ett viktigt och uppskattat inslag.

Handledning sker enskilt eller i grupp.