Spontansång och kommunikativ identitet

Den vetenskapliga tidskriften Socialmedicinsk Tidskrift utkom i november 2022 med ett temanummer med undertiteln ”Musikterapi i vård och omsorg” med syfte att lyfta musikterapi som behandlande, förebyggande och främjande insats inom vård, omsorg och utbildning. I en rad artiklar påvisas hur musik engagerar och stimulerar hjärnan, nervsystemet och våra motoriska och emotionella system, liksom den potential musikaliskt samspel har för att påverka oss människor socialt, i utveckling och i lärande.

Ulf Jederlund bidrar med en artikeln ”Spontansång och kommunikativ identitet”.

Artikeln lyfter fram ickeverbal kommunikation och barns spontana egna musikaliska uttryck som grundläggande och viktiga delar i barns (och därmed allas vår) kommunikativa utveckling och identitet. Spontana musikaliska uttryck är även bärande inslag i musikaliskt samspel i musikterapi och musikpedagogik.

Läs artiklarna här:  https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt