Musikterapi

amadindaspelorazadiluminaMusikterapi är ett samlingsnamn för verksamhet där musik används målinriktat, t ex inom  specialpedagogik, behandling och sjukvård. Musiken utgör en lustfylld utgångspunkt men används också mer specifikt i musikterapi för att utveckla kommunikation, stimulera sinnen, förmedla känslor, rikta uppmärksamhet och stötta motorisk eller kognitiv funktion. I musikskapande och musikupplevelse möts och arbetar musikterapeut och klient tillsammans mot uppsatta mål, t ex kommunikations- och språkutveckling, stärkt självkänsla, social delaktighet, förbättrad psykisk hälsa eller höjd funktionsnivå.

Musikterapi inom sjukvård och behandling bedrivs av utbildade musikterapeuter inom ramen för ett angivet musikterapeutiskt uppdrag. Men att arbeta utifrån musikterapeutiska kunskaper och förhållningssätt kan bli utvecklande verktyg också för andra. Pedagoger inom förskola och skola, behandlingspersonal inom habilitering och rehabilitering och vårdpersonal inom geriatrik och äldreomsorg är exempel på grupper där allt fler upptäcker och tar till vara musikens möjligheter, inom ramen för det egna specialpedagogiska, omvårdande eller behandlande arbetet.

Ulf Jederlund är utbildad musikterapeut (KMH) och legitimerad psykoterapeut. Ulf har erfarenhet av kliniskt musikterapeutiskt arbete med breda målgrupper; barn och ungdomar i skolsvårigheter, personer med samspels- och relationssvårigheter, nedstämdhet, trauma, autismspektrumtillstånd, neuropsykiatrisk problematik, utvecklingsstörning, flerfunktionsnedsättning. demens och förvärvad hjärnskada.

Under åren 1994 till 2001 arbetade Ulf utöver egen musikterapipraktik som lärare och handledare vid den specialpedagogiskt inriktade musikterapiutbildningen vid Sjöviks Folkhögskola / Högskolan Dalarna. (En sådan utbildningsinriktning saknas tyvärr idag inom svensk musikterapi, vilket är en vision och utmaning inför framtiden att råda bot på, i samverkan med andra aktörer.)

Ulf har arbetat internationellt med musikterapeutiskt utvecklingsarbete i Rumänien (bilden ovan från Bukarest, 1994) och i Bolivia.

Idag arbetar Ulf Jederlund fr a konsultativt inom det musikterapeutiska fältet med utbildning, verksamhetsutveckling och handledningsuppdrag.

Ulf är ledamot av den etiska kommitén i Sveriges Akademiska Musikterapeuter (SAM), samt medlem i Förbundet för Musikterapi i Sverige (FMS).

Några exempel på avslutade och pågående arbeten:

Bolivia
Gläntan
Reimers

Här finns mer om musikterapi:

FMS

SAM