Ulf Jederlund – en presentation

Jag har min bas i tjugo års arbete på fältet som musikhandledare och musikterapeut. Sedan millennieskiftet har jag breddat min yrkesverksamhet utanför musikens värld och idag omfattar den också handledning, utbildning, forskning och utveckling inom specialpedagogik och skolutveckling. Efter en tidigt avhoppad kemistkarriär är jag utbildad musikhandledare (1985), musikterapeut (1990), skolhandledare (2001), legitimerad psykoterapeut (2008) och Filosofie Doktor i Specialpedagogik (2021). Som projekt och företagsledare har jag också en chefs- och ledarskapsutbildning i bagaget (2005).

Idag jobbar jag framförallt som lärarutbildare och handledare och med forskning, anställd vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Därutöver föreläser, handleder och konsultar jag alltjämt i privat regi inom fälten musik och språk, musikterapi, handledning och skolutveckling. Det rör sig om kompetensutveckling, handledning och projektledning inom förskola, skola och socialt arbete.

Utöver arbete har engagemang inom folkrörelseorganisationer varit viktigt. Jag var exempelvis med och byggde upp föräldranätverket Barnverket runt millenieskiftet, och arbetade där med organisationsutveckling och opinionsbildning kring kvalitets- och rättighetsfrågor för barn i förskola, fritidshem och skola. Inom Förbundet för Musikterapi i Sverige (FMS) har jag arbetat som koordinator i ett SIDA-finansierat utvecklingssamarbete kring musikterapi och specialpedagogik i Bolivia. Jag är även ledamot av det etiska rådet inom Sveriges Akademiska Musikterapeuter (SAM)

På fritiden spelar jag i soulbandet Almost Motown eller rasar av min sista energi på fotbollsplanen. En stor del av sommarhalvåret tillbringar jag med familj och vänner på skärgårdsstället som är en del av mina rötter. Resterande delar finns på Södermalm och i Söderort.