Välkommen till fältet Musik och språk!

Baby trummar 3

Vi är många som vet av erfarenhet att det är oslagbart att sjunga,  ramsa och leka rytmiska lekar med barn som utvecklar språk. Och är det något vi minns bra från franskan på högstadiet så är det sångerna som sjöngs! Men hur hänger musik och språk egentligen ihop och varför?

”Musik och språk” är ett spännande och relativt ungt tvärvetenskapligt forskningsfält som på senare år utvecklats snabbt. Intressanta nya rön kommer från forskning i musikväldens alla hörn men ännu mer från forskningsfält som språkvetenskap, utvecklingspsykologi, zoologi, historia, social kognition och neurovetenskap.

Ulf Jederlund har sedan mitten av nittiotalet arbetat med  utvecklingsarbete inom fältet Musik och språk inom förskola, skola, på familjecentral,  inom habilitering och andraspråkssammanhang.  Utgångspunkt har varit kunskap om hur barns tidiga ickeverbala utveckling – barns musikaliska utveckling – intimt är förknippad med vår kommunikation och språktillägnan. Människans musikaliska perception, tolkning och uttryck är grundförutsättning för anknytning, tidig kommunikation och social utveckling. Det musikaliska (ickeverbala) samspelet utgör startpunkter för modersmålstillägnan och naturlig andraspråksinlärning.

Som en fortsättning av utvecklingsarbete inom förskolan i Spånga-Tensta runt  millennieskiftet skrevs boken ”Musik och språk” (Runa, 2002). Boken gav en teoretisk grund till arbetet och innehöll även kapitel om förhållningssätt och språkutvecklande musikpedagogik. Boken fick ett varmt mottagande med stor spridning och den gavs snart ut också i Danmark (Modtryk, 2003).

År 2011 gavs boken ut på nytt i en omarbetad andra upplaga på Liber,  med två helt nyskrivna kapitel, tydligare vetenskapsförankring och en omfattande genomgång av de tio senaste årens forskning. Bokens titel ändrades för att bättre spegla innehållet:  Musik och språk. Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande. Och 2023 var det dags för den tredje omarbetade upplagan: Musik och språk. Ett vidgat perspektiv på språkutveckling och kommunikativ identitet, med ytterligare tio års forskning och utveckling inom fältet.

I november 2010 hölls den första tvärvetenskapliga konferensen inom fältet i Sverige, i samarbete med  Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och Musikterapeututbildningen vid KMH. Ulf Jederlund var tillsammans med kollega Märith Bergström Isacsson initiativtagare till konferensen, som samlade 370 deltagare:

“The Swedish Conference on Communication, Music and Language. Stockhom 19th November 2010”

Här på hemsidan www.musikochspråk.se speglas utvecklingen inom fältet. Forskarkollegor, verksamheter, aktörer, litteratur och nya rön kommer att presenteras kontinuerligt.

Fältet Musik och Språk är  öppnat!

Varmt Välkommen!